Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024


Informácie pre voliča
Oznámie o čase a mieste konania volieb prezidenta SR
Informácie pre voliča v rusínskom jazyku
Oznámie o čase a mieste konania volieb prezidenta SR v rusínkom jazyku


Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1/2024 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania

na sobotu 23. marca 2024

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, určil deň konania druhého kola volieb

na sobotu 6. apríla 2024

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Delegovanie členov a náhradníkov okrskovej volebnej komisie

Delegovanie členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií je v lehote najneskôr pondelok 19. februára 2024 do 24.00 hodiny listinne (osobne v čase úradných hodín, poštou) alebo elektronicky.

email: obecmedvedie@gmail.com

Vydanie hlasovacieho preukazu

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne, najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 22. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 5. 4. 2024) po4as úradných hodín obce.

V listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená najneskôr 15 pracovných dní pred termínom volieb (t. j. pre prvé kolo najneskôr 4. marca 2024, pre druhé kolo najneskôr 14. marca 2024), na adresu obce.

Elektornicky(e-mailom) na adresu obecmedvedie@gmail.com tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní pred termínom volieb (t. j. pre prvé kolo najneskôr 4. marca 2024, pre druhé kolo volieb najneskôr 14. marca 2024).

Prostredníctvom splnomocnenej osoby najneskôr v posledný pracovný deň pred termínom volieb (t. j. pre prvé kolo najneskôr 22. marca 2024, pre druhé kolo najneskôr 5. apríla 2024).

Písomná alebo elektronická žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:

  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • štátnu príslušnosť,
  • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
  • adresu, na ktorú sa doručí hlasovací preukaz,
  • pre ktoré kolo volieb žiada vydať hlasovací preukaz.

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu, ktorú uviedol v žiadosti, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.